New Adress!!!!

Secco Restaurant & Bar

Nanxui Cun 14, Shanghai Road

Gulou, Nanjing, PR China